• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/zeynelabidinvakfi/
  • https://twitter.com/zeynelabidinvak
HZ.İMAM ZEYNEL ABİDİN TÜRBESİ KÜLTÜR VAKFI RESMİ SİTESİNE HOŞGELDİNİZ...


HZ. İMAM ZEYNEL ABİDİN TÜRBESİ KÜLTÜR VAKFI RESMİ SENEDİ


KURULUŞ VE İSİM:

MADDE 1- " HZ. İmam Zeynel Abidin Türbesi Kültür Vakfı " Türk Medeni Kanununun 13.07.1967 tarih ve 903 sayılı kanunla değişik 73-81. maddeleri uyarınca ve gelirlerinin tamamını kuruluş amaçlarına uygun olarak harcamak suretiyle, EK-1 de isimleri yazılı kurucularca kurulmuş olup, tüzel kişiliğe sahiptir.
 İşbu resmi senette vakfın uzun adı yerine kısaca " vakıf " denilecektir.

VAKFIN MERKEZİ :
  
MADDE 2- Vakfın Merkezi Malatya İli, Turgut Temelli Caddesi, Barış Kardeşler Apartmanı No: 14/2  adresindedir.
 Yetkili Makamlardan izin almak kaydıyla, yurt içinde ve dışında şube ve temsilcilikler açabilir.

VAKFIN AMACI:


MADDE 3- Yüce ALLAH'ın son Resul'ü Hz. Muhammed  (S.A.V.) Efendimize, Yaratıcı İlahi Güç
tarafından tebliğ edilen Din'i  Mübini İslam'ın ve onun sünnetini noksansız olarak yerine getiren, yüce insanlardan birisi' de " Hz. İmam Zeynel Abidin " dir. İslami lejant ve kayıtlara dayanarak, Medine'de, zindanda zehirlettirilmek suretiyle şehit edilişinden sonra bir türbesinin'de Malatya ili, Battalgazi ilçesi, Atabey (Etebeğ) yöresinde olduğu, asırlardan beri halkın inanç ve belleğinde yer ettiği, tevatür olarak rivayet edilmekte, İslam Dinine iman ve amel eden vatandaşlarımız tarafından bu mübarek zat'ın türbesi devamlı olarak ziyaret edilmektedir.

VAKFIN FAALİYETLERİ :


 Vakıf, kuruluşunda belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek için şu faaliyetlerde bulunur.
 a) İmam Zeynel Abidin Hazretlerinin, İslamda'ki önemli olan bu konumunu tanıtmak bakımından öncelikle bu konularda ilgili olarak konferanslar, panel ve toplantılar düzenlenir. Bu konferanslara, Üniversitelerimizden bilim adamları, Araştırmacı-Yazar’lar davet edilerek, evrensel kültür değerlerini yakalayan, engin ve eşsiz kültür mirasımızı özellikle, tasavvuf kültürünün araştırılması.
 
 b) Vakıf amaçlarına uygun olarak, kültürel konularda araştırmalar yapmak ve yaptırmak.

 c) Bu konularda fikir ve sanat eserleri sahipleri ile bunları üretenlere ayni ve nakdi yardımlarda bulunmak ve onları teşvik etmek.

 d) Müzik, halk oyunları, semah ve edebiyat sahalarında gösterilen çalışmalara destek olmak.
 e) Kültür mirasımızı oluşturan tarihi eser, türbe ve anıtları restore etmek, edenlere destek olmak veya o kültürü yaratanları, araştırmak, araştırmaları teşvik etmek ve ebedileştirmektir.

 f) Vakfın gücü yeterli hale getirildiği ve Yönetim ve Genel Kurulca tasvip olunduğu taktirde, sağlık evi ve hastane açmaktır. Özellikle vakfın mevcut olan aş evin'de fakir ve kimsesizlerin karnını doyurmak, yetenekli, fakat maddi imkandan yoksun olan öğrencilere burs vermek

VAKFIN AMACINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ  TASARRUFLAR.


MADDE 4- Amacına ulaşmak için vakıf  kanuni sınırlamalar müstesna, miktar ve değeri sınırlanmış olarak taşınır ve taşınmaz mallara veya her ikisinden müteşekkil her çeşit mal ve mülke ve mal varlığına bağış, vasiyet, sair ölüme bağlı tasarruflar yoluyla veya satın alma, kiralama suretiyle sahip olmaya, kullanmaya, sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini ve karlarını tahsil ve sarfa, vakfın mal varlığına dair bir veya birden fazla gayrimenkulu veya gelirlerini bir veya birçok defa yatırımlarda kullanmaya, vakfın amacına aykırı olmamak ve o amaca kısmen veya tamamen tahsis olunmak kaydıyla, ayrıca vakfın gelirini artırmak bakımından, türbeyi ziyaret edenlerin, yiyecek vs. ihtiyaçlarını gidermesi için süper market düzeyinde faaliyette bulunmaya, vaki bağış veya vasiyet veya çeşitli ölüme bağlı tasarruflar yoluyla, temellük ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları idare ve tasarrufa, harcamaya, yerli veya yabancı, bir veya birden fazla şirketin hisse senetlerini, intifa senetlerini satmaya, gelirlerini tahsil ve sarfa, Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulan vakıflar hakkında tüzüğe uygun olarak vakıflarla işbirliği yapmaya, yardım almaya, bu yardımın temini için onlarla anlaşmalar akdetmeye, amacına harcayacağı gelirleri artırmaya, para mevcutlarıyla veya vakfın mal varlığına dahil kıymetlerle bir şirkete katılmaya, gayrimenkulleri intifa, sükna gibi mülkiyetin gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, vakıf gayelerini gerçekleştirmek amacı ile gereğince ödünç almaya, taşınır ve taşınmaz malları rehin göstermeye, vesair teminat iradesine, amacına uygun bağışları kabule, Velhasıl, vakfın amaçlarından birinin veya tamamının gerçekleştirilmesi için faydalı ve lüzumlu görülen bilcümle teşebbüs, tasarruf, temellük ve sözleşmeleri, işlemleri icraya, Medeni Kanunun 46. maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.

VAKFIN MAL VARLIĞI :

MADDE 5- Vakfın kuruluş mal varlığı, kurucular tarafından vakfa tahsis edilmiş olan 500.000.000.
                    TL. (Beş yüz milyon ) dır.
 
Vakıf, bu ilk kuruluş varlığına ilave olarak gerek yurt içinde gerekse yurt dışında her türlü mal ve hakları, bir mal varlığının tamamını veya bir kısmını bağış, vasiyet veya başka suretlerle temellük edebilir. İntifa, sükna veya mülkiyetin gayri ayni haklara sahip olabilir veya bu hakları herhangi bir hukuki yolla edinebilir.

 
VAKFIN GELİRLERİ :


MADDE 6-a) Resmi ve özel kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak her türlü iç ve dış, ayni ve
                       nakdi menkul ve gayrimenkul bağışlar.                      b)Vakıf yararına düzenlenecek, konser ve her türlü organizasyonların gelirleri.
  c)Vakfın menkul ve gayrimenkul mallarının kiralanmasında ve satışlarında veya                                                                           
     mevduatının faizlerinden sağlanan gelirler.

VAKIF GELİRİNİN TAHSİS VE SARF EDİLECEĞİ YERLER :

MADDE 7- Vakıf yönetimince, yıl içinde elde edilen brüt gelirlerin yüzde yirmisi,
                   idame masrafları ile ihtiyatlara ve vakıf mal varlığını artıracak yatırımlara,
                   kalan yüzde sekseni ise vakıf amaçlarına ayrılacak ve harcanacaktır.
Vakıfça kurulacak eğitim tesislerinde en az yüzde on kapasite yetenekli, ancak maddi imkandan yoksun öğrencilere, sağlık tesislerinden ise hizmetlerin ve yatak kapasitesinin en az yüzde onu maddi imkanı olmayan hastalara tahsis edilecektir. Özellikle vakfın aş evinde, fakir ve kimsesizlere imkanlar dahilinde yemek verilecek, nakdi yardımlar yapılacaktır.

VAKFIN ORGANLARI :

MADDE 8-
1- Genel Kurul
2- Vakıf Başkanı
3- Yönetim Kurulu
4- Genel Müdür
5- Denetim Kurulu
6- Divan Kurulu’ndan oluşur.

VAKIF GENEL KURULU :
MADDE 9-Vakıf senedi ekinde adı soyadı ve ünvanı bulunan kurucu üyelerle, vakfın kuruluşundan
sonra vakfa önemli miktarda bağışta bulunanlar ve vakfın amaçlarının gerçekleşmesi için hizmeti geçen kişilerden, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine, Vakıf Başkanının onayladığı, Genel Kurul kararı ile seçilen üyelerden oluşur. Tüzel kişiler, Genel Kurulda mümessilleri tarafından temsil olunurlar.
 Kurucu üyeler halef tayin etme hakkına sahiptirler. Bu üyeler, ölümleri halinde yerlerine geçmesini istedikleri iki kişinin isimlerini  kapalı ve mühürlü zarf içinde Yönetim Kurulu Başkanlığına verirler. Kurucu üyenin ölümü halinde Genel Kurul iki kişiden birini ilk seçimde ölenin yerine Genel Kurul üyeliğine seçer.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ :

MADDE 10- Genel Kurul, Vakfın en yüksek danışma ve karar organıdır.

1- Vakıf Başkanı, Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçileri ve yedeklerini üç yıl süre için seçer.
2- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan bütçe ve faaliyet raporunu inceler ve onaylar.
3- Denetçi raporlarını inceler. Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçileri ibra eder.
4- Yönetim Kurulu tarafından arz edilen konuları görüşüp karara bağlar ve Yönetim Kurulunun çalışmalarına ışık tutacak ana ilke esaslarını belirler.
5- Vakıf resmi senedinde yapılması ön görülen değişikliklerle vakıf amacının kapsamı içindeki her konuyu, Yönetim Kurulunun tespit ettiği gündem dahilinde tartışıp sonuca bağlar.
6- Vakıf senedinin her türlü yorumundan ve uygulamasından doğacak ihtilaflar nihai olarak Genel Kurul tarafından bir kararla sonuca bağlanır.

GENEL KURUL TOPLANTILARI :

MADDE 11- Genel Kurul her yıl mart ayında olağan veya Yönetim Kurulunun daveti üzerine gerekli hallerde olağanüstü toplantıya çağrılabilir.
1- Toplantı yeri, günü ve saati ile gündemi vakıf merkezinin bulunduğu, şehirdeki  bir, günlük gazete ile toplantıdan 15 gün önce üyelere duyurulur.
2- İlk toplantıda üyelerin yarısından fazlası hazır olmazsa yedi gün içinde aynı yer ve saatte ikinci toplantı yapılır. Bu husus gazete ilanında belirtilir. İkinci toplantıda nisap aranmaz, katılanların çoğunluğu ile karar alınır.
3- Genel Kurul toplantısına açılışta Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Gündemin ilk maddesi olarak bir başkan, bir başkan yardımcısı, iki divan katibi seçilir. Toplantıyı bu divan yönetir. Katipler görüşülen hususları tespit ederler. Alınan kararlar zapta geçirilir. Ve altları başkanlık divanı ve üyeler tarafından imzalanır. Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya katılmayan, vekili tarafından temsil olunabilir. Aynı kişi birden fazla kişinin vekili olamaz. Genel Kurul üyeleri bu şekilde vekalet alamaz.
4- Resmi senette değişiklik yapılabilmesi için Genel Kurul üyelerinin 2/3 ü değişiklik önerisini kabul etmeleri gerekir.

VAKIF BAŞKANI ;

MADDE 12- Kurucular arasından 3 (üç) yıl süre ile seçilir. Yönetim Kuruluna başkanlık eder. Vakfı
                      temsil eder. İlk üç yılda vakfa üye olmak isteyenlere kurucu üye sıfatını verebilir.

VAKIF YÖNETİM KURULU :

MADDE 13- Vakfın Yönetim Kurulu, kurucular arasından seçilecek yedi kişiden oluşur. Kurucular
arasında yer alan tüzel kişiliğe haiz kurum ve kuruluşların yetkili temsilcileri de yönetim  kuruluna seçilebilir. Vakıf Yönetim Kurulu, Vakıf başkanının bulunmadığı hallerde, Yönetim Kuruluna başkanlık yapmak üzere bir kişiyi başkan yardımcısı olarak seçer.
Yönetim Kurulu üyeleri, üç sene için seçilirler. Yönetim Kurulunun toplantı kararı, nisabi ekseriyettir. Oy eşitliği halinde, başkanın oyu iki oy sayılır. Yönetim Kurulu başkan ve üyelikleri, ancak ölüm, temyiz kudretinin devamlı olarak kaybedilmesi ve istifa halinde, veya Genel Kurulun 2/3 nün çoğunluğu ile yapılan toplantıda hakkındaki herhangi bir iddia veya kanaat nedeniyle, üyeliğinin iptaline karar verilmesi halinde son bulur. Bu şekilde görevine son verilenlerin, yerine, aynı organ tarafından, yenileri seçilir.


YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 14- Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır.
a) Vakfın gayesinin gerçekleşmesi için her türlü tedbirleri almak.
b) Vakfın çalışmalarının gerektirdiği harcamaları, yapmak ve ödeme usullerini tespit etmek
c) Her türlü menkul ve gayrimenkul mallar ile paraları, nakdi değeri olan hakları hisse ve alacak senetlerini ve benzeri kıymetli evrakı, intifa, sükna veya mülkiyetin gayri ayni hakları, bir mal varlığının tamamını veya bir kısmını hibe, vasiyet veya ölüme bağlı diğer tasarruflar yoluyla, yahut satın alma veya kiralama suretiyle temellük ve tasarruf etmek suretle iktisab olunan envalin vakıf mülkiyetine geçirilmesi için gerekli ferağları kabul etmek, vesair her türlü özel veya resmi işleri yapmak.
d) Vakfın gayesinin gerçekleşmesi için vakıf mal varlığının nasıl, ne zaman ve ne ölçüde kullanılacağı hakkında karar almak. Ve bu sebeple vakfın mallarından tasarruf etmek suretiyle ilgili mevzuat çerçevesinde menkul ve gayrimenkul malları satmaya, kiralamaya, gelirlerini tahsile ve sarfa yetkili bulunmak ve gayrimenkuller için tapu dairelerinde, gerekli takrirleri vermek.
e) Vakıf işlerinde çalıştırılacak Genel Müdür’ün ve ihtiyaç duyulacak diğer personelin tayini ile görev ve yetkilerini, sorumluluklarını, bu personele verilecek ücretleri tespit etmek, lüzum görülen hallerde, bunların vakıfla ilişiğini kesmek.
f) Vakıf bütçe ve bilançoları ile gelir-gider cetvellerini ve faaliyet raporlarını hazırlamak.
g) Usulüne göre karar, muhasebe, demirbaş eşya, gayrimenkul eşya defterini tutmak,
h) Genel Kurul’a hesap vermek.
i) Vakıf senedinde yapılacak değişikliklerin, hazırlığını yapıp Genel Kurul’a sunmak.
j) Genel Kurulun karar ve temennilerinde, mümkün olanlarını yerine getirmek.
k) Vakfa maddi ve manevi yardımı dokunanlardan, lüzumlu gördüklerini, görev ve sorumlulukları ile hakları veya işleyiş biçimi tüzükle belirlenen divan kurulu üyeliğine seçilecek olanları Genel Kurul üyeliğine teklif etmektir. Yönetim Kurulu, bu gibilere madalya ve belge de verebilir.
l) Vakfın kuracağı tesisler için lüzumlu talimat ve yönetmelikleri hazırlamak, yürürlüğe koymak ve hükümleri yürütmek.
m)  Açılacak şube birimlerinin teşkili, çalışması, sorumlulukları ile ilgili diğer hususları düzenleyen yönergeler yapmaktır

 


YÖNETİM KURULUNUN TOPLANTILARI :
 
MADDE 15-
1- Yönetim Kurulu en az ayda bir kere ve ayın son haftasında toplanır.
2- Toplantı gündemi, Genel Müdür tarafından hazırlanır ve Vakıf Başkanınca onaylanır.
3- Tespit edilen gündem, en az üç gün önce Yönetim Kurulu üyelerine ulaştırılır.
4- Yönetim Kurulu, ekseriyetle toplanır ve toplantıya katılanların çoğunluğu ile karar verir.
5- Makul mazereti olmaksızın ard arda üç toplantıya katılmayan Yönetim Kurulu üyesinin, Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılmış sayılmasına karar verilir. Yerine aynı usulle ve aynı vasıfla bir başkası,Yönetim Kuruluna seçilir.
6- Yönetim Kurulu üyeleri ücret almazlar. Sadece yaptıkları zaruri masraflar kendilerine ödenir.

VAKIF GENEL MÜDÜRÜ :

MADDE 16- Vakıf Genel Müdürü Yönetim Kurulunca kendi üyeleri arasında veya dışarıdan seçilebilir.
Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçildiği taktirde, yönetim kurulundaki görevinden istifa eder. Vakıf Genel Müdürünün görev ve sorumlulukları ile Genel Müdürlük ve teşkilatı ve teşkilatta yer alacak kadrolar ve her kadronun ücreti Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak bir yönergede belirtilir. Vakıf Genel Müdürlüğü, vakfa ait tüm idari ve icrai faaliyetleri yürütür. Yönetim Kurulunun taktir edeceği yetkiler çerçevesinde verilen görevleri yapar, alacağı kararları uygular. Yönetim Kurulu toplantılarına katılarak, görüş ve kanaatlerini açıklar. Yönetim Kurulunca ihtiyaca göre yeteri kadar genel müdür yardımcısı, şube müdürü ve diğer personel görevlendirilebilir.


DENETİM KURULU :

MADDE 17- Denetim Kurulu, Genel Kurul adına, vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için
kurulmuş bir organdır. Denetim Kurulu, kurucular kurulunun içinden veya dışardan üç yıl için seçeceği, üç kişiden oluşur ve ayrıca üç yedek denetçi seçilir.
Süresi biten denetçi ve yedekleri yeniden seçilebilir. Denetçilerin görevlerinden ayrılmaları halinde, yerlerine yedek denetçi alınır. Denetim kurulu, vakfın tüm evrak, defter, hesap ve belgelerini inceler ve denetler. Hesap dönemi itibariyle düzenlenecek rapor genel kurul toplantısından en geç 15 gün önce Genel Kurul üyelerine gönderilmek üzere Yönetim Kuruluna verilir.
Denetim Kurulu başkan ve üyeleri ücret almaz. Yaptıkları zaruri masraflar kendilerine ödenir.

 

 

DİVAN KURULU :

MADDE 18- Toplumca değeri ve ağırlıkları bilinen, Yönetim Kurulunca isimleri Genel Kurula sunulup,
kabul edilen görev ve sorumlulukları ile hakları ve işleyiş biçimleri bir tüzükle kabul edilen bilge kişilerden oluşur.

VEKİL TAYİNİ :

MADDE 19- Yönetim Kurulu gerektiğinde vakfa ait bir veya birçok işin görülmesi veya yapılacak şartlı
veya şartsız bağışların kabulü için kendi üyelerinden veya dışarıdan birini, bir kaçını temsilci veya vekil tayin edebilir.

DENETİM ORGANI :

MADDE 20- Vakıf devlet adına Vakıflar Genel Müdürlüğünün, teftiş ve murakabesine tabiidir.

HESAP DÖNEMİ :

MADDE 21- Vakfın hesap dönemi takvim yılıdır.

İMZA YETKİSİ :

MADDE 22- Bankalarda hesap açma ve kapamada, para çekmede ve vakfı borç altına sokacak
                      konularda aşağıda gösterilen imzalardan ikisinin bulunması şarttır.
a) Yönetim Kurulu Başkanı
b) Yetkili Yönetim Kurulu üyesi
c) Genel Müdür
Bunun dışındaki işlerde 16. Maddede sayılan konularla ilgili olarak, Genel Müdür, vakfı üçüncü şahıslara karşı temsil eder. Yönetim Kurulu onayı sonradan alınmak üzere, Yönetim Kurulunca önceden belirlenen limit dahilinde harcama yetkisine Genel Müdür sahiptir. Limiti aşan harcamalarla dış ülkelere döviz transferlerini gerektirecek işlemler için Yönetim Kurulunun salt çoğunluğu ile yapacağı toplantıda üye sayısının 2/3 ünün oy çokluğu ile alacağı kararlar uygulanır.

VAKFIN SONA ERMESİ :

MADDE 23- Herhangi bir sebeple vakıf amacını tahakkuk ettiremez hale geldiğinde, vakfın tüm mal
varlığı, tasavvuf kültürünü araştıran ve geliştiren resmi bir kuruluşa intikal eder. Vakfın hukuki kişiliğinin sona ermesi ve mal varlığının devri ile ilgili teklif Yönetim Kurulu tarafından yapılır. Genel Kurul’ca kabul edilir.

TESCİL :

MADDE 24- Vakıf yasaya uygun olarak yapılacak tescil ile tüzel kişilik kazanır.
         Bu vasfı kazanması ile birlikte vakıf senedi yürürlüğe girer.
VAKIF ORGANLARINDAKİ GÖREVLİLERİN VAKIFLA TİCARİ İLİŞKİ     
KURAMAYACAKLARI :

MADDE 25- Vakfın organlarında görev almış, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu üyeleri, denetçileri,
Genel Müdürlük teşkilatındaki görevlilerin gerek şahısları, gerekse sahibi veya mensubu oldukları kuruluşları, vakıfla direkt olarak ticari ilişki kuramazlar. İhalelere giremezler. Aksi varit olduğu taktirde, icap ederse Genel Kurul, olağanüstü toplantıya davet edilerek kişilerin görevlerinden ayrılmaları sağlanır.
                      Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam28
Toplam Ziyaret331888
Hava Durumu
Saat
ULUSAL HABERLER
SİTE WEB MAİL